Kudy na Špičák Interaktivní mapa

Obchodní podmínky

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: ČSOB 1096892 / 0300
 
2. Objednávka zboží
Seznam zboží na stránkách www.spicak.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Způsob dopravy zvolí zákazník před dokončením objednávky. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.


3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem (výslovně se vylučuje použití ustanovení § 1732 odst. 2 zák. 89/2012 Sb.)


Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.


Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 2-7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám.

Způsoby dopravy:
balík do 5kg dobírka PPL........….. cena 140,- Kč
balík do 15kg dobírka PPL……………cena 200,- Kč
U balíků nad 15kg cena bude sdělena individuálně na základě dohodnutého způsobu přepravy.

U objednávky přesahující cenu 10.000 Kč je poštovné zdarma, pokud jeho váha nepřesahuje 30 kg.

Zboží je také možné vyzvednout osobně v provozovně prodávajícího, tento způsob doručení je zdarma.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má dvě možnosti uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, nebo uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží
Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.spicak.cz, kontaktuje nás na mailu shop@spicak.cz , kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží, a formulář .

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění třicetidenní.

6. Odstoupení od smlouvy
Spotřebitel má právo dle § 1829 zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (přes internetový obchod www.spicak.cz, telefon, fax, email, atd.). Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Zboží se zasílá na adresu: Sport service s.r.o., Špičák 182, 34004 Železná Ruda. Pokud spotřebitel doručí zboží na jinou adresu, budou mu přeúčtovány veškeré zvýšené náklady na dopravu.

Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení.

Zboží lze rovněž vyměnit za jiné a uhrazená částka bude započtena. Dojde tak k odstoupení od původní smlouvy a současnému uzavření nové kupní smlouvy. Není tím tedy dotčeno právo kupujícího, který je spotřebitelem, na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1829 zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění. na nově zakoupené (vyměněné) zboží. Předchozí bod těchto opchodních podnínek podmínek platí v těchto případech obdobně.

Peníze za vrácené zboží nebo finanční vyrovnání za vyměněné zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Při odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny. V případě doplatku za vyměněné zboží kupující doplatí rozdíl při převzetí zásilky.

Při výměně zboží účtujeme poštovné a balné (viz přepravní podmínky).

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, spotřebitel podle § 1837 zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění nemůže odstoupit od smlouvy

 

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

 

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

 

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7. Mimosoudní řešení stížností

Pro případ vzniku nesouladu mezi dodavatelem a zákazníkem dodavatel zřídil mailovou adresu určenou pro podání stížnosti:  info@spicak.cz
Pokud na tuto adresu zašlete Váš podnět je dodavatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit jeho obdržení. Se zvláštním zřetelem k zásadám slušnosti a spravedlnosti dodavatel stížnost do 10 pracovních dní posoudí.

Výsledek dodavatel zákazníkovi sdělí prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku; nepovede-li to ke zvýšeným nákladům, prodávající zvolí takovou formu komunikace, kterou zákazník upřednostní.
Se stížností, podnětem či dotazem se můžete také obrátit na Českou obchodní inspekci. Podrobné informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce najdete na adrese:
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/

 

8. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží a případně poskytovatel úvěru, který se podílí na vyřízení objednávky (splátkový prodej). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

9. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.spicak.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a  formulář pro odstoupení od smlouvy

 

a) Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
---------------------------------------------------------------------------------------------
1. Právo odstoupit od smlouvy
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne
následujícího po dni (...)“

Vložte  na místo vynechaného textu jeden z textů dále uvedených v uvozovkách:

a) „uzavření smlouvy“,

b)  v  případě uzavření kupní smlouvy: „,kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba
(jiná než dopravce) převezmete zboží.“,

c)  v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem  je několik druhů zboží nebo dodání
několika částí: „ ,kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete
poslední dodávku zboží.“, nebo

d) v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou  dobu: „, kdy Vy
nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.“.
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.3  „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení
od této smlouvy informovat (vložte Vaše jméno a  příjmení, obchodní firmu/název,
adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou
jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, faxem nebo  e-mailem). Můžete použít přiložený
vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

Pokud  na Vašich internetových stránkách nabízíte spotřebiteli možnost elektronicky vyplnit
a odeslat informaci o odstoupení od  smlouvy, vložte toto: „Na naší webové stránce
(vložte internetovou adresu) můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro
odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této
možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.“.
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat
odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“
---------------------------------------------------------------------------------------------
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
---------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby,
které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů
vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější
způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný
platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud
jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“

V  případě uzavření kupní smlouvy, v níž nenabízíte, že při odstoupení od smlouvy
vyzvednete zboží, vložte toto: „Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo
prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“.
---------------------------------------------------------------------------------------------
2.2  Pokud spotřebitel obdržel zboží na základě smlouvy, vložte zde text odpovídající
jedné z následujících variant:
---------------------------------------------------------------------------------------------
a) Převzetí zboží

Pokud nabízíte, že  zboží od spotřebitele převezmete: „Zboží vyzvedneme.“.

V opačném případě: „Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy
došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese (vložte
Vaše jméno a příjmení/obchodní  firmu, název, adresu sídla, případně jméno a příjmení,
adresu osoby, která je oprávněna k převzetí zboží). Lhůta se považuje za zachovanou,
pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Pokud nabízíte, že ponesete náklady spojené s vrácením zboží: „Náklady spojené
s vrácením zboží ponese (vložte Vaše jméno a příjmení/obchodní firmu, název,
adresu sídla).“.

V opačném případě: „Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.“.

Pokud ve smlouvě uzavřené na dálku nenabízíte, že ponesete náklady spojené s vrácením
zboží, a pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní
cestou: „Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši (vložte částku) Kč.“.

Pokud nelze náklady na vrácení zboží rozumně vypočítat předem: „Ponesete přímé
náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši (vložte
částku) Kč.“.

Pokud v rámci smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nelze zboží ze své podstaty
vrátit obvyklou poštovní cestou a v době uzavření smlouvy bylo dodáno do domácnosti
spotřebitele: „Zboží vyzvedneme na vlastní náklady.“.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím
jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží,  
včetně  jeho funkčnosti.“
---------------------------------------------------------------------------------------------
2.3 V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy týkající se dodávek vody,
plynu nebo elektřiny, pokud nejsou prodávány v omezeném objemu nebo ve stanoveném množství,
či tepla z dálkového vytápění, vložte toto: „Pokud jste požádal(a), aby poskytování
služeb nebo dodávky vody/plynu/elektřiny/tepla z dálkového vytápění (nehodící se
vymažte) začaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy,  zaplatíte nám částku úměrnou
rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy,
a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.“.
---------------------------------------------------------------------------------------------


b) Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

© Copyright Ski areál Špičák, Sport service spol. s.r.o., Špičák 182, 340 04 Železná Ruda, tel./fax: +420 376 397 167

Podpořeno z evropského fondu pro regionální rozvoj - ROP Jihozápad